كودك و رشد زبانى او در خانواده و مهدكودك

از آنجا كه گسترش واژگان كودك اكتسابى است و هر چه كودك در تعامل و ارتباط با اطرافيان باشد، دامنه لغات او نيز گسترش مى يابد لذا كودكانى كه در منزل هستند به واسطه شاغل بودن پدرانشان ساعات زيادى را با او سپرى نمى نمايند و به واسطه عملكرد و مسئوليت هاى مادرانشان اين ايجاد ارتباط و همزبانى با كودكان ممكن است به ندرت براى مادر و كودكش فراهم شود. اما كودكانى كه هم سن و هم گروه در مهدكودك ها به سر مى برند، علاوه بر هم زبانى با هم سنان خود و ايجاد ارتباط با مربى خويش با لغات، واژگان و كلمات متعددى برخورد مى نمايند. براى گرفتن، بازى كردن و دريافت نمودن يك توپ مرتب با دوستان خود ايجاد ارتباط كرده و محرك و پاسخ ايجاد مى شود. كودك براى گرفتن توپ از دوست در مهدكودك احياناً از لفظ توپ استفاده مى كند و از كودك كنار دست خود مى خواهد از طرف ديگر «من، من»، «مال من است» را از كودك ديگر مى شنود و از كودك سوم «بده» را، لذا اين كودك در عين حال با سه تلفظ و واژه آشنا شده است. «من»، «توپ» و «بده». در صورتى كه همين كودك در منزل با ارائه و بيان مطلب توپ مفهوم و مطلب مورد نظر خود را به مادرش مى فهماند و امكان اينكه با دو لفظ ديگر آشنا شود، بسيار كم و يا بعيد است. لذا كودكانى كه تازه شروع به سخن گفتن كرده اند، هنگامى كه با كودكان هم سن و سال خود ارتباط برقرار مى كنند و همراه مربى خويش كه صرفاً وقت خود را صرف و وقف كودكان كرده است، مى تواند پيشرفت قابل توجهى در گفتار و رشد بيانى خويش داشته باشد. کفپوش مهدکودک