آماده سازی دیوارها برای نصب کاغذ دیواری

نخستين کار برنامه ريزي براي تطبيق نقش ها ،جور کردن و به هم انداختن نقوش کاغذ ديواري است، يا بهتر بگوييم برنامه ريزي در اين مورد که عدم انطباق در کدام نقطه از ديوارکمتر به چشم مي آيد .بروز خطاي عدم انطباق نقوش کاغذ ديواري ،اجتناب ناپذير است ،چرا که وقتي به آخرين تکه کاغذ ديواري مي رسيم ،اغلب مجبور مي شويم آن را تاسر اولين تکه کاغذ ديواري کوتاه کنيم .براي اينکه تاثير اين خطا به حداقل برسد ،هميشه کار را از جايي که ديد کمتري دارد شروع کنيد .براي نمونه از زاويه ديوار و يا کنار در يا پنجره ،يعني جايي که نقش ناجور ،امتداد کوتاه تري _حتي تنها چندين سانتيمتر _از ارتفاع ديوار را مي پوشاند.

اينک آماده هستيد که اولين تکه رابچسبانيد .اولين تکه بيشترين اهميت را دارد زيرا با نصف آن ، تکليف تکه هاي بعدي تعيين مي شود .اگر تکه ي اول کاملا عمودي قرار نگيرد ،باقي تکه ها از تراز خارج خواهند شد و خطاي اوليه بيشتر و بيشتر به چشم خواهد آمد .براي ايجاد يک استاي واقعاعمودي(شاغولي)،از شاغولي يا از تراز استفاده کنيد

روي ديوار به اندازه پهناي کاغذ ديواري از نقطه شروع دور شويد ،يا 12 ميلي متر به عقب برگرديد و امتداد شاغول را تعيين کنيد و علامت بزنيد .اولين تکه کاغذ ديواري از اولين شاغول شروع مي شود . اگر نقطه ي شروع ،زاويه ديوار است،کاغذ ديواري را کنج ديوار اطراف آن را به خوب فشار دهيد .دو تکه اول کاغذ ديواري را به گونه اي بچينيد که نقش روي آن ها با هم مطابقت داشته باشد.هر تکه بايد چند سانتي متر بلند تر ازارتفاع ديوار باشد.مي توانيد از سايت کاغذ ديواري براي ديدن طرح هاي گوناگون استفاده کنيد .