کالا و محصولات

با رقابتي شدن كسب و كارها ، توليد محصولات جديد يكي از مهمترين اقدامات سازمان ها محسوب مي شود كه عدم توجه به آن چالش ها و مخاطرات زيادي را به دنبال دارد . تغيير نيازها و سليقه هاي مصرفي ، فن آوري هاي جديد ، كوتاه شدن دوره عمر محصول و افزايش روزافزون رقابت داخلي و بين المللي ضرورت ارائه محصولات جديد را روشن مي نمايد .براي موفقيت در اين عرصه ، تحقيقات بازاريابي يكي از كليدي ترين و حساس ترين اقدامات بازاريابي مي شود و اصولاً نقطه آغاز ارائه محصولات جديد تا مرحله عرضه و حتي بعد از عرضه نيز نيازمند تحقيقات بازاريابي اصولي و صحيح است . با انجام تحقيقات بازاريابي نه تنها ضريب موفقيت محصولات جديد ارتقاء مي يابد بلكه احتمال سودآوري محصول نيز افزايش مي يابد . در عين حال براي معرفي محصولات جديد و ترغيب و تشويق مشتريان به استفاده از آنها و همچنين تقويت جايگاه در بازار لازم است اقدامات پيشبردي لازم به انجام برسد كه بدون انجام تحقيقات بازاريابي كارآمد و اثربخش نه تنها اين اقدامات به نتيجه مورد انتظار نمي رسد بلكه هزينه هاي زيادي را هم به سازمان تحميل مي كنند.