روش تهيه مايع سفيد كننده(آب ژاول) در صنعت

فرمول شيميايي مايع سفيد كننده يا همان آب ژاول كه براي سفيد كردن پارچه و شستشوي ديواره هاي حمام، توالت و .... بكار ميرود، NaOH+NaCl+H2O است و از تركيب كردن گاز كلر با سود سوزآور در غلظتهاي 5 الي 10 درصد كلر فعال به بازار عرضه ميشود.
توليد به روش تزريق گاز كلر:
Cl2 + NaOH ----- NaClO + NaCl + H2O
همانطور كه از واكنش بالا پيداست، چنانچه گاز كلر را در محلول سود سوزآور وارد كنيد، آب ژاول توليد ميشود. تمامي مخازن و لوله هاي داخل آن كه براي توليد مايع سفيد كننده بكار ميروند بايد از جنس PVC باشند، زيرا گاز كلر در مجاورت با رطوبت با هر فلزي تركيب ميشود.

در داخل مخزن سود را ميريزند و از پايين گاز كلر را وارد ميكنند. ميل تركيبي گاز كلر با سود بسيار زياد است، به همين دليل گاز كلر در خلال زماني كه از ته مخزن به سطح مخزن ميرسد، جذب ميشود. در اينجاست كه هرچه خروجي گاز كلر از سطح مخزن كمتر باشد نشاندهنده اين است كه واكنش دارد بخوبي صورت مي گيرد.
آنچه در رابطه با تهيه آب ژاول به روش فوق اهميت دارد، دقت در كنترل، به هنگام توليد آن است زيرا چنانچه تزريق كلر قبل از خاتمه عمل متوقف نشود، واكنش برعكس شده و بسرعت دما بالا ميرود و محصول از بين ميرود.

اگر pH به حدود 2/12-12 برسد واكنش پايان يافته است. از آنجائيكه هرچه محيط سردتر باشد واكنش نيز بهتر صورت ميگيرد بايستي دقت شود تا دما از 42 درجه سانتيگراد بالاتر نرود. در يك توليد نرمال، گاز كلر از حدود 20 درجه شروع شده و در دماي 42 درجه پايان ميگيرد.