حمایت جویی از کودک

باید کودک را تشویق کرد تا هرگاه ناراحت اند سعی کنند از کسی حمایت عاطفی دریافت کنند. بهترین راه انجام این کار گوش دادن به حرف های کودک و محترم شمردن احساسات او است. محترم شمردن احساسات کودک به معنای موافق بودن با او نیست بلکه به این معناست که پدر یا مادر از دیدگاه خود کودک به مسئله نگاه کند و احساسات او را درک کند وعامل ایجاد کننده آن را بشناسد. کودکی که احساس کند دیگران احساسات او را درک می کنند مطمئن خواهد شد که هر وقت دچار ناراحتی شود دیگران به حرفهای او گوش خواهند داد. کفپوش مهدکودک
گرچه برای کودکان پیش دبستانی برقرار کردن رابطه با والدین بسیار حائز اهمیت است اما پا به پای بزرگ تر شدن آنها برقراری رابطه باسایر بچه ها روز به روز برای کودکان اهمیت بیشتری پیدا می کند کودکان خجالتی و ترسو می توانند از مهد کودک های روزانه بسیار بهره ببرند. چنانچه کودکان را اعضای خانواده در منزل نگهداری کنند ممکن استآنها با بچه های دیگر تماس کافی نداشته باشند. وقتی این کودکان به مدرسه می روند نداشتنتجربه کافی باعث می شود که آنها به لحاظ اجتماعی بی دست و پا باشند که خود این مسئله می تواند به طرد یا نادیده گرفته شدن آنها از طرف سایربچه ها منجر شود.
منبع: دکتر سلام