تاثیر ازن بر ترکیبات شیمیایی آب

ازن یکی از اکسید کننده های قوی در تصفیه آب ، تصفیه آب صنعتی و سیستم های ضد عفونی و گند زدایی آب است که در تصفیه آب آشامیدنی ، گلخانه ها ، استخر ها استفاده می شود. ازن به صورت گاز بوده و در محل استفاده باید تهیه شود.واکنش ازن در آب در نتیجه دو فرایند متوالی است:
حل شدن در آب - انتقال از فاز گاز و انحلال در مایع
موثر شدن ازن انحلال یافته بر روی اکسید شونده ها
ازن دو فعالیت دارد
فعالیت ازن به وسیله واکنش مستقیم ازن مولکولی که این واکنش انتخابی است.
فعالیت ازن به واسطه وجود رادیکال OH که از تجزیه ازن مولکولی بوحود می آید
ازن نه تنها عمل ضد عفونی کردن آب را به نحو احسن و به مراتب کامل تر از کلر انجام می دهد ، بلکه بر اساس آخرین تحقیقات عمل ازن کلیه ویروس ها را در حد استاندارد حذف می کند
ازن آهن دو ظرفیتی را به هیدروکسید آهن سه ظرفیتی تبدیل و از محیط آبی خارج می سازد.
ازن منگنز را پ منگنات اکسید می کند و پرمنگنات حاصل نیز ، اثر ضد عفونی کنندگی دارد و مواد آلی را نیز اکسید کننده و تجزیه می کند . در نتیجه پرمنگنات احیا شده و نبدیل به رسوب هیدروکسید چهار ظرفیتی منگنز مب گردد.
ازن به سرعت در آب فعال می شود و در بهبود کیفی آب به طور فزاینده ای موثر است ، به خصوص در مورد کاهش میزان مواد آلی و اصلاح رنگ ، بو و طعم آب.