قفسه بندي انبارهاي صنعتي

1) قفسه بندي پيچ و مهره اي سبك و نيمه سنگين مشبك (Light Shelving)
در اين سيستم عرض كفه از 20 الي 50 سانتيمتر و طول آن 95 سانتيمتر ميباشد. ارتفاع قفسه بر حسب كالا و فاصله طبقاتي از 1 متر الي 6 متر و در يك يا دو يا سه طبقه قابل اجراء ميباشد. تحمل بار گسترده ساكن بر هر كفه سبك 100 و بركفه نيمه سنگين 250 كيلوگرم ميباشد.

2) قفسه بندي فوق سنگین پالت راك (Pallet Rack)
در اين سيستم عرض قفسه از 45 الي 160 سانتيمتر و طول آن از 115 الي 270 سانتيمتر ميباشد. ارتفاع قفسه بر حسب پالت و فاصله طبقاتي از 1 متر الي 6 متر قابل اجراء ميباشد. تحمل بار گسترده ساكن بر هر كفه بنابر نياز و نوع بازوي بكار رفته متغير بوده و بطور معمول 2000 كيلوگرم ميباشد.

3) قفسه بندی سنگین پانل راك و بالکی راک (Panel Rack)
در اين سيستم عرض كفه از 45 الي 160 سانتيمتر و طول آن از 115 الي 270 سانتيمتر ميباشد. ارتفاع قفسه بر حسب كالا و فاصله طبقاتي از 1 متر الي 6 متر و در يك يا دو يا سه طبقه قابل اجراء ميباشد. تحمل بار گسترده ساكن بر هر كفه بنابر نياز و نوع بازوي بكار رفته متغير بوده و بطور معمول 1000 كيلوگرم ميباشد.

4) قفسه بندی درایوین راک (خود راهرو) (Drive-in Rack)
جهت بارهاي يكنواخت و مشابه استفاده ميگردد كه بعلت حذف راهرو جهت تردد ليفتراك حداكثرفضاي انبار مورد بهره وري قرار ميگيرد . در اين نوع قفسه بندي قفسه ها فاقد كفه بوده و پالت بر روي لبه هايي كه بر روي بايه هاي اصلي نصب شده اند قرار مي گيرد و فقط سيستم LIFO براي اينگونه قفسه بندي قابل اجراست چون بعد از پر شدن راهرو دسترسي به اولين پالت هاي قرارداده شده امكان پذير نيست.