قوانین کلی درباره طراحی هود

تا حد ممکن با ايجاد تغييراتي در فرآيند توليد باعث کاهش توليد غبار شويد و سپس هود را طراحي نماييد.
? تا حد امکان هود را به محل توليد غبار نزديک طراحي نماييد.
? محل و هندسه هود بايد تا حد امکان مناسب با ماشين توليدکننده غبار باشد.
? سرعت انتقال ذرات در هود (سرعت هوا) مي‌بايست در حدود اعلام شده در قسمت انتقال ذرات به وسيله هوا باشد. (بيش از سرعت حد)
? مقدار هوا مي‌بايست متناسب با ميزان غبار باشد. (بخش انتقال ذرات بوسيله هوا)
? هود نبايد در محلي نصب گردد که مانع از کار اپراتور يا اجزا ماشين گردد.
4- پراکندگي (انتشار) غبارها
درجه پراکندگي ذرات غبار تابعي از اندازه ذرات آنها مي‌باشد. مثلا ذرات درشت از يک ماشين برش حاصل مي‌شوند، و از آنجا که اين ذرات بزرگ مي‌باشند، داراي انرژي حرکتي مي‌باشند و بدون کمک جريان هوا بداخل هود پرتاب مي‌شوند. ذرات کوچک براي پراکنده شدن به جريان هوا نياز دارند. ذراتي که خيلي کوچک هستند، انرژي حرکتي کمي نيز دارند و بنابراين نمي‌توانند به حرکت خود در هوا براي مدت زياد ادامه دهند و خيلي سريع سرعت خود را از دست مي‌دهند و نمي‌توانند زياد از محل توليد خود دور شوند.(هود صنعتي)
5- توزيع سرعت در هود
از بحث سيالات موضوع رابطه برنولي را به‌خاطر آوريد. فرض کنيد در مدخل ورودي يک هود جريان هوا داراي سرعت V باشد. از رابطه برنولي و همچنين به تجربه مي دانيم هرچقدر فاصله از دهانه ورودي بيشتر شود اثر کشش هوا بر ذرات غبار نيز کمتر مي‌گردد. بيشترين و بهترين حالت در ابتداي مجراي هود است. در آنجا سرعت هوا 100 درصد ميزان محاسبه شده است امّا هرقدر ذرات غبار از مجرا دورتر باشند اين اثر کمتر است، زيرا هوايي که بايد اين ذرات غبار را حمل کند داراي سرعت کمتر مي‌باشد. در تصاوير 1 و 2 و 3 توزيع سرعت برحسب فاصله که متناسب با ابعاد هود است ارايه شده است.