لوازم آرایشی بهداشتی و نکاتی در مورد مصرف

هر محصولي که براي پاک کردن، جذاب کردن، يا تغيير دادن ظاهر به وسيله ماليدن، ريختن، پاشيدن يا اسپري کردن روي بدن انسان به کار رود، فرآورده آرايشي بهداشتي گويند. با توجه به فراواني و افزايش روز افزون مصرف انواع اين گونه فرآورده ها چنانچه به صورت صحيح استفاده نگردد و يا در شرايط مناسب نگهداري نگردد، مي تواند به مصرف کننده آسيب برساند. اين آسيب ها ناشي از فعاليت ميکروارگانسيم ها و يا تخريب فيزيک و شيميائي فرآورده است که سبب صدمه به مصرف کننده و همچنين افت کارايي و تهديد ايمني را در پي داشته باشد. لذا توصيه مي گردد مصرف کنندگان به نکات زير هنگام مصرف براي حفظ خود و فرآورده دقت نمايند. ?- هرگز فرآورده آرايشي به طور مشترک استفاده نگردد. ?- به غير از زمان مصرف، درب آن کاملا بسته نگهداري گردد. ?- دور از نور آفتاب نگهداري گردد. زيرا نور سبب تجزيه مواد نگهدارنده موجود (عامل حفظ فرآورده از آلودگي) و کاهش اثر آن مي گردد. ?- تا حد امکان از بسته بندي کوچک استفاده گردد. بسته بندي کوچک فرآورده را محافظت کرده و از خشکي آلودگي و ناپايداري تا حدي ممانعت مي گردد. ?- افرادي که به فرآورده هاي آرايشي حساسيت دارند از فرآوردهاي هيپوالرژيک (که در آزمون حساسيت قابل قبول گزارش شده اند) استفاده نمايند. ?- فرآوردهاي آرايشي چشم نسبت به ديگر فرآورده ها عمر مفيد کمتري دارند. اين به دليل ايجاد آلودگي توسط استفاده مکرر مصرف کننده است. لذا توصيه مي گردد.سه ماه پس از باز شدن آن، تعويض گردد. ?- در صورت خشک شدن از افزايش آب به فرآورده ها خودداري گردد. زيرا آب سبب تخريب مواد نگهدارنده مي شود. ?- چنانچه رنگ، بو و شکل ظاهري فرآورده تغيير کرد ديگر قابليت مصرف ندارد. ?- به دليل استفاده مکرر در مجاورت هوا و آلودگي ناشي از انگشت جهت کاربرد (مانند کرمها) امکان آلودگي افزايش يافته و بسياري از فرآورده ها قبل از تاريخ انقضاء ديگر قابليت مصرف ندارند. به هر حال عمر مفيد فرآورده هاي آرايشي بهداشتي بستگي به فرمولاسيون طريقه نگهداري و چگونگي مصرف دارد. استند لوازم آرايش

خدمات و محصولات تولیدی

 
 
 

 

خدمات شیشه و آینه