رشد زبانى در كودكستان از طريق بازى در مهدكودك ها

همان طور كه مى دانيم كودكان پيش از اينكه حرف زدن را بياموزند، مى توانند ارتباط برقرار كنند و اين كار را از طريق حركات و اعمال انجام مى دهند تا با كمك آن حالات عاطفى خود را بيان كنند و براى ارضاى نيازهاى خود از ديگران كمك بگيرند.اين حركات و اعمال كودك كم كم با ارتباط آوايى ارادى كودك همراه مى شود. بعضى ديگر از ارتباط هاى آوايى كودك توجه را به پديده ها و اشيا جلب مى كنند. كودك دستش را به عنوان خداحافظى تكان مى دهد و يا دالى بازى مى كند. احتمالاً اين حركات و آواسازى ها مقدمه اى است بر برقرارى ارتباط از طريق زبان. كودكان به كمك كلمات و جملات ارتباط به مراتب موثرترى برقرار مى كنند و بهتر با ديگران گفت و گو مى كنند. كودكان در ابتدا بريده بريده حرف مى زنند و بهتر با ديگران گفت و گو مى كنند و غالباً گفتارهايشان كوتاه است.
اين دسته از كودكان هنگامى كه در مهدكودك قرار مى گيرند و در ارتباط با ساير كودكان و بزرگسالان و اولياى مهد هستند براى برقرارى ارتباط و ايجاد ارتباط در بازى مجبورند حرف بزنند و به گونه اى زبان خود را به ديگران تفهيم نمايند. لذا از كلمات و عبارات آموخته شده توسط دوستان و مربيان خود استفاده مى كنند كه همين امر منجر به گسترش و توسعه زبانى او مى شود. کفپوش مهدکودک

زبان عموماً باعث افزايش عملكردهاى شناختى مثل تفكر، استدلال، حل مسئله و رمزگردانى و اندوختن اطلاعات مى شود.
نظريه پردازان كوشيده اند تا فراگيرى زبان را بر حسب پاداش، تغيير و تقليد از پاسخ هاى كلامى توضيح دهند. انديشمندان كوشش كرده اند تا نقش مهدكودك ها و خانواده را در رشد زبانى كودكان تفسير كنند.
اطلاعات به دست آمده از اين مطلب چنين است كه هرچه كودكان در محيط هاى اجتماعى بيشتر قرار گيرند رشد گفتار و زبان اين دسته از كودكان شايع تر است. اين گروه از كودكان داراى واژگان و لغات بيشترى هستند. از كلمات و عبارات مترادف بيشتر استفاده مى كنند و خيلى سريع تر و راحت تر مطلب خود را به سايران مى رسانند. از آنجا كه رشد زبانى اكتسابى است هرچه كودكان بيشتر در محيط اجتماعى قرار گيرند رشد بيشترى در بين آنان شاهد خواهيم بود و هرچه بيشتر با افراد بزرگسال و هم سن و سال خود در ارتباط باشند لذا مجبور به گويش بيشتر و مكالمه بيشتر هستند و در مقابل پرسش هاى مطرح شده بايد پاسخ هاى مناسب بيابند.لذا به صراحت مى توان گفت كه مراكزى چون مهدكودك ها مى توانند در رشد زبانى كودكان موثر و در پيشرفت آنان تاثيرگذار باشند.